Đã đăng - Dịch vụ - 5f02135686d4f251d40050ee

- 1NDA - (1 bình luận) - Tiếp cận 217 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ makeup - Ngân Hà

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ makeup | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1999 | độc thân

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02135886d4f251d40050f0

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 139 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Noãn Tâm Úc

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1999 | độc thân

có kinh nghiệm làm makeup


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02134886d4f251d40050d6

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 162 người

Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Hà Thu Trang

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ mẫu make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1995 | độc thân

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02134986d4f251d40050d8

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 141 người

Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Lâm Huỳnh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ mẫu make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1997 | độc thân

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02134b86d4f251d40050da

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 128 người

Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Thanh Hường

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ mẫu make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1995 | độc thân

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02134c86d4f251d40050dc

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 132 người

Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Ngọc Linh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ mẫu make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1997 | độc thân

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02134f86d4f251d40050e2

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 153 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ makeup - Phạm Thu Hằng

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ makeup | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1997 | độc thân

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02135386d4f251d40050e9

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 120 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Thảo Phạm

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1999 | độc thân

có kinh nghiệm làm mẫu make up


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02133b86d4f251d40050be

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 134 người

Hồ sơ model, Hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu make up - Quách Thủy Tiên

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model, hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1995

Có kinh nghiệm làm mẫu make up


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f02134686d4f251d40050d3

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 131 người

Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Thùy Minh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ mẫu make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1997 | độc thân

Có kinh nghiệm


Xem thêm